תנאי השירות

תקנון ותנאי האתר

1. האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי מיכל גלברד ומשמש למכירת עבודות ומוצרי קרמיקה המיוצרים בעבודה ידנית על ידי אמנית הקרמיקה מיכל גלברד.

2. כל המוצרים הנמכרים בחנות יוצרו באופן ידני, בתשומת לב ובאהבה רבה. לאור תהליך הייצור היחידני בעבודת יד, כל מוצר הינו מוצר ייחודי שאינו זהה באופן מדויק לאף מוצר אחר. המוצרים עשויים להיות שונים מעט זה מזה במידות, בצורה, בצבע או בעדויות חומריות לתהליך העבודה.

3. השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש לכל התנאים הכתובים בתקנון זה.

4. אתר החנות עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. החנות אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בו.

5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר החנות מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב כולל מע״מ ואינם כוללים עלויות משלוח.

6. החנות עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה שלם ומדויק. יחד עם זאת, יכולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחנות לא תישא באחריות כל שהיא בגין כך.

7. אספקת המוצרים לרוכשים תבוצע באמצעות דואר רשום (אם לחו״ל - דואר אוויר רשום) עם שליח עד הבית. זמן אספקת הסחורה יהיה כפוף לאילוצים הקשורים בפעילותם של הגורמים המבצעים את האספקה בפועל. החנות לא תהיה אחראית לעיכובים שחלו אצל חברות השילוח השונות ו/או בדואר.

זמן אספקת הסחורה:

א. בישראל - באמצעות דואר שליחים:

● במלאי: עד 14 ימי עסקים.

● הזמנה מיוחדת: עד 23 ימי עסקים.

ב. מחוץ לגבולות ישראל - באמצעות דואר אוויר רשום עם שליח עד הבית:

● במלאי: עד 19 ימי עסקים.

● הזמנה מיוחדת: עד 28 ימי עסקים.

אספקת סחורה מחוץ לגבולות הארץ יתכן ויתארך בשל תלות באילוצי חברות השילוח.

ימי העסקים אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. במשלוח מחוץ לגבולות הארץ לא ייחשב יום ראשון כיום עסקים.

ההזמנה תסופק לאחר השלמת תהליך הרכישה ובתנאי שההזמנה נעשתה ונקלטה בטווח זמן העסקה המוגדרים הדף המוצר שנרכש ובתנאי שכרטיס האשראי ששימש לתשלום הינו בתוקף וניתן לחיוב ולסליקה בישראל. יום ביצוע ההזמנה ייחשב כיום שבו אושרה העסקה על ידי חברת האשראי.

*במדינות מסוימות המשלוח הוא לא עד הבית בעקבות אילוצים של הדואר המקומי באותה המדינה.

8. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר - בעצם ביצועה - כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.

החנות רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת בלא צורך במתן הודעה מוקדמת.

המחיר שישולם על ידי הרוכש בגין ההזמנה שביצע יהיה המחיר שהיה נקוב באתר ביחס למוצר הנרכש בעת שהושלם תהליך הרכישה ומסירת פרטי כרטיס האשראי.

סכום דמי המשלוח יופיע בתוך תהליך ההזמנה וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים ייגבו דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון.

9. החנות, מיכל גלברד והמפעיל לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים, אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק, השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החנות, המפעיל ומיכל גלברד בגין תכונות האתר.

10. לבירורים ניתן לפנות לחנות בטלפון : 036355335, במייל: info@michalgelbard.com או דרך עמוד יצירת הקשר באתר.

11. רשאים לרכוש באתר החנות קונים שהינם בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודה מזהה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המוכרות.

12. פעולת רכישה של מוצרים באתר, תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק על ידי חברות אשראי מוכרות הפועלות ומאפשרות סליקה בישראל.

13. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החנות הוא קבלת אישור של חברת האשראי - אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה - לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

14. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.

כתובת למשלוח דואר ולמשלוח המוצר תהיה הכתובת אשר צוינה כך על ידי הרוכש בטופס ההזמנה.

15. החנות תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי - לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות תהיה רשאית למנוע מהרוכש לרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:

א. אם מסר במתכוון פרטים שגויים;

ב. אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחנות או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות האתר והחברות המציעות;

ג. אם עשה שימוש בשרותי החנות לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר,להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

ד. אם נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכש בחנות;

ה. אם כרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

17. החנות מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחנות שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את הכמות של כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

18. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל החנות לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החנות בעניין זה.

19. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות:

א. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים;

ב. מחיר ההובלה או המשלוח: החנות תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאיזורים מרוחקים או לחו״ל בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ליעד מסוים בארץ או לחו״ל ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

ג. דרך ומועד אספקת המוצר - מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

ד. מפרט כללי של המוצר.

20. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת.

במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה.

21. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החנות ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג', למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת הנתונים של החנות.

22. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

23. החנות שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

24. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

25. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החנות רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.

26. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

27. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

28. החזרת מוצרים תתבצע רק בתיאום מראש עם האתר ובהתקיים התנאים הבאים:

א. המוצרים חייבים להיות חדשים ושלא נעשה בהם שימוש וכשהם באריזתם המקורית ושאריזתם במצבה המקורי על כל חלקיה וסימניה;

ב. כל הפריטים יוחזרו בתוך 14 ימים מיום קבלתם בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים שישלחו ללא חשבונית לא יתקבלו והעסקה בגינם לא תבוטל;

ג. דמי הובלת המוצר חזרה למחסני האתר הם באחריות הרוכש. הרוכש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרים בהם קיימות עלויות נוספות כגון: מיסים, דמי תווך, דמי הובלה ליעדים אחרים בארץ ואו בעולם יחוייב הרוכש בעלויות אלה;

ד. בכל מקרה של החזרת מוצר בהזמנה מיוחדת שנשלח על ידי החנות, ינוכו מההחזר הכספי דמי ביטול בסך 25% מערך המוצר וכן עלות דמי המשלוח המקוריים. על הלקוח לארגן בעצמו את המשלוח חזרה של המוצר כולל התשלום בגין המשלוח.

ה. בשאלות נוספות בנוגע לביטולים או החזרות או מקרים נוספים שלא פורטו לעיל ניתן לפנות לשירות לקוחות. בטל: 036355335 או במייל : info@michalgelbard.com .

29. כל המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר - בעצם ביצועה - כי כתובת המייל שמסר היא נכונה, וכי החנות תהיה רשאית לשלוח לו מבצעים ועדכונים מידי פעם. הרוכש מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת מידע זה נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו, מתוך רצונו לבצע רכישה באתר, והסכמתו לתנאים המפורטים בו.

30. מילוי פרטי טופס הרכישה יהווה הסכמה של הרוכש לכך שהפרטים שמסר וכל נתון שיופק על סמך פרטים אלה יוחזקו במאגר מיד של החנות ו/או מי מטעמה והחנות תוכל לעשות שימוש במידע זה לצורך שיווק, פרסום, קידום מכירות, לרבות בדרך של דיוור ישיר באמצעי התקשורת השונים. מידע זה ייחשב לקניינה של החנות ושימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות הרוכש. הרוכש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בגין הבעלות על מידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 וכן בהתייחס להגדרת 'מידע' על פי חוק המחשבים תשנ"ה-1995.

31. החנות מתחייבת שלא לעשות שימוש אחר בפרטי הלקוחות אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה.

החנות לא תמסור את פרטי הרוכש לצד שלישי אלא אם תידרש לעשות כן על פי צו של רשות מוסמכת או על פי דין. מסירת פרטי הרוכש לצורך השלמת ביצוע עסקת הרכישה שבה מעוניין הרוכש לא תיכלל בכלל האמור לעיל. השימוש בפרטי הרוכש ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של החנות ושל האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה על פיהם.

32. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הצילומים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החנות בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים, צילומים המופיעים באתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, ו/או כל פרט אחר המופיע באתר, בלא קבלת רשותה של החנות מראש ובכתב.

• אין לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר, בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החנות ו/או של הנהלת האתר מראש ובכתב.

• אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא בתכנים כלשהם מתוך האתר, לכל מטרה שהיא.

• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה,

• אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

• אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

• אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.